1

Top Guidelines Of فنون آموزش

News Discuss 
قطعاً هیچ کس چنین ادعایی ندارد که روشهای نوین تدریس روشهای مناسبی نیستند اما این نکته مهم است که آیا شرایط این روشها مهیا است؟ تا مهیا شدن چه باید کرد؟ آیا روشها را ناقص و نادرست و بدون آموزش انجام دادن کار عاقلانه است؟ آیا معلمان ما برای این https://aiuaeafbno.cloudimg.io/v7/http://www.1491.com.tw/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps://Portpavement.com/index.php/%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25AA_%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25AA%25D9%2586_%25D9%2588_%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2587%25D8%25A7_%25D9%2588_%25D8%25B4%25DB%258C%25D9%2588%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25B1%25DB%258C%25D8%25B3_%25D8%25A2%25D9%2586_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story